תנאים כלליים לטיולי אדמה

1. הסכם ההתקשרות
1.1 "אדמה - מסעות וטיולים" (להלן תיקרא "אדמה" או "החברה"), ח.פ. 513629683, פועלת כחברה לארגון טיולים, לקבוצות ולמטיילים בודדים, במגוון יעדים ברחבי העולם. משרדי החברה ממוקמים ברח' קהילת סלוניקי 11, קומה ב', הדר יוסף, תל אביב 6951311, טל': 03-6447888, פקס: 03-6445508. מידע על החברה ופעילותה ניתן למצוא באתר הבית של החברה בכתובת www.adama.co.il.
1.2 המידע והתנאים המובאים בתכנית הטיול, במסמכים הנלווים לתכנית, ובנספח זה וכן בעדכונים שיימסרו בכתב ובע"פ עד למועד היציאה לטיול, מהווים חלק בלתי נפרד מהזמנת הטיול ומחוזה ההתקשרות בין החברה למטייל. בכל מקרה של סתירה התנאים המפורטים בתכנית הטיול גוברים על אלו שכאן.
1.3 מטייל הנרשם לטיול (ז.א. שילם דמי קדימה לטיול) או משתתף בטיול או בחלק ממנו, מבטא בכך את הסכמתו לתנאים כפי שהם מפורטים במסמך זה.
1.4 כל הכתוב להלן, אף שהוא מנוסח בלשון זכר מתייחס לגברים ולנשים כאחד.
 
2. כללי
2.1 גודל הקבוצות יעמוד על 15 עד 26 מטיילים, אלא אם כן פורסם בתכנית הטיול גודל מינימלי/מקסימלי אחר.
2.2 טיולינו מתוכננים לאור היכרותנו עם הארצות בהן אנו מטיילים והניסיון שצברנו בהן. עם זאת מתרחשות מעת לעת תקלות בלתי צפויות, בשל גורמים אשר אינם תלויים בנו ובשל אופיין של ארצות אלו. על המטיילים להביא בחשבון שבתקלות אלו יש כדי לגרום לשינויים בתכנית הטיול ו/או לפגיעה ברמת השירותים שהובטחה.
2.3 חברת "אדמה" מזמינה עבור המטייל את שירותי הקרקע והטיסות מספקי שירותים חיצוניים כגון: חברות תעופה, בתי מלון, חברות תחבורה, חברות ספנות וכיו"ב. החברה מתחייבת לבצע את ההזמנות במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לטיול ולוודא התאמת ההזמנות למבוקש, ואולם היא לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטת החברה, אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם כן ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש.
 
3. הרשמה לטיול
3.1 טופס הרשמה מופיע באתר האינטרנט של "אדמה" בכתובת http://www.adama.co.il/registrations-form יש להקליד את התשובות בטופס ולהעבירו אלינו בלחיצה על "שלח טופס". מטייל המתקשה, מסיבה כלשהי, במילוי הטופס מתבקש לפנות טלפונית למשרדנו, ואנשי הצוות של החברה יעזרו לו במילוי הטופס.
3.2 הרשמה לטיול מחייבת מילוי טופס הרשמה ותשלום דמי קדימה לטיול (ראה להלן "תנאי תשלום"). מובהר בזאת שמטייל שמילא ושלח טופס הרשמה אך טרם שילם את דמי הקדימה, ייחשב כמי שהביע עניין בטיול ולא כמי שנרשם אליו בפועל ועל כן החברה תהיה פטורה מלשמור לו מקום בטיול ולשריין עבורו הזמנות.
3.3 מטיילים הנרשמים לטיול כלשהו בפרק זמן שהוא פחות מ-6 חודשים לפני מועד יציאת הטיול, ישלמו את דמי הקדימה לטיול בפגישה, פנים אל פנים, במשרדנו. הפגישה תנוצל להיכרות הדדית אישית, התוודעות המטיילים עם פרטי הטיול אליו הם מצטרפים ותשלום דמי הקדימה לטיול.
 
4. סירוב להרשמה
החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשה להרשמה ו/או לסרב לשתף כל אדם אשר לדעתה עלול להפריע למהלכו התקין של הטיול ללא כל צורך לנמק את עמדתה בנדון.
 
5. דרכון
5.1 יש להצטייד בדרכון בר תוקף לחצי שנה לפחות מיום הכניסה המיועד לכל אחת מארצות הטיול. הוצאת דרכון ו/או הארכתו הן באחריות המטייל בלבד.
5.2 על המטייל לוודא שיש בדרכונו לפחות 3 עמודים ריקים לטובת הנפקת האשרות ו/או חותמות בכניסה לארצות היעד.
5.3 החלפת דרכון:
מטייל שמסר בהרשמתו פרטי דרכון מסוים שהוחלף מאוחר יותר בדרכון אחר, חייב למסור לחברה את פרטי הדרכון החדש בסמיכות להחלפה. החברה לא תישא בשום אחריות לסיבוכים והוצאות שעלולים להיגרם בשל הנפקת אשרות וביצוע הזמנות על סמך פרטי דרכון שגויים.
 
6. אשרות כניסה
6.1 בחלק מהטיולים נדרשות אשרות כניסה שיש להנפיקן עוד בטרם היציאה מהארץ. מידע לגבי האשרות הדרושות מתפרסם במסגרת בתנאים הנלווים לתכנית הטיול. לתשומת לבכם: האשרות המפורטות בתכנית הטיול מתייחסות אך ורק לבעלי דרכונים ישראליים.
6.2 בעקבות ההרשמה לטיול תמסור החברה לכל מטייל, מידע פרטני ואישי לגבי הצורך באשרות כניסה ואופן הנפקתן, ובלבד שהמטייל העביר לידיעתנו, קודם לכך, את מלוא פרטי הדרכון שלו ואת זהות הארץ שהנפיקה את דרכונו.
6.3 אשרות הכניסה יונפקו באמצעות משרדנו ו/או באמצעות סוכן הנסיעות, להוציא מקרים שבהם המטייל מבקש להנפיק את האשרות בכוחות עצמו (במידה שהדבר מתאפשר – כמפורט בסעיף 6.6 להלן) ולהוציא מקרים שבהם המטייל שוהה בחו"ל – במקרה זה יהיה עליו להנפיק את האשרות בכוחות עצמו.
6.4 מטייל שאשרות הכניסה שלו מונפקות באמצעות משרדנו, נדרש להעמיד לרשות החברה את דרכונו ואת כל המסמכים הנלווים שעליו להמציא לטובת ההנפקה, לפרק הזמן שנדרש לטובת ההנפקה ועל פי לוחות זמנים שימסרו לו במהלך ההכנות ליציאה.
6.5 אשרות כניסה יוגדרו כטובין פסידים. לפיכך, החל ממועד מסירת המסמכים לטובת הנפקת האשרות יחוייב המטייל במלוא מחיר האשרות שמסרו להנפקה עבורו, זאת גם במקרה שהמטייל יאלץ, מסיבה כלשהי, לבטל את נסיעתו מבלי שתעמוד לו האפשרות לעשות שימוש באשרות.
6.6 מטייל יכול ורשאי להנפיק את אשרות הכניסה שלו בעצמו במידה וההליך מאפשר זאת: כגון, אשרות כניסה המונפקות באמצעות האינטרנט ו/או אשרות כניסה המנופקות בשגרירויות הזרות בארץ (שחלקן מאפשר פניה ישירה אליהן). מטייל שיבחר לעשות כך יזוכה במחיר האשרות שינוכה ממחיר הטיול. בה בעת המטייל ייקח על עצמו את האחריות בכל הנוגע להנפקת האשרות.
6.7 החברה לא תישא בשום אחריות למקרה שאשרת כניסה של מטייל כלשהו סורבה ו/או הנפקתה נמנעה מסיבה כלשהי (למשל: בשל ליקוי בהגשת המסמכים ו/או הגשה בלוח זמנים מאוחר מדי). במקרה כזה המטייל יישא בהוצאות דמי ביטול הכרוכות בביטול נסיעתו כמפורט בסעיף "דמי ביטול" להלן. ראה בנוסף סעיף 5.3 לעיל לגבי החלפת דרכון.
 
7. בריאות וחיסונים
7.1 מידע כללי לגבי השתתפות בטיולים
7.1.1 טיולי "אדמה" מתוכננים מתוך הנחת עבודה שהמטיילים הם בעלי בריאות תקינה וללא קשיי הליכה. לפיכך הם כוללים גם קטעי הליכה (לעיתים גם של כמה שעות ברצף) באזורים אורבניים, במוזיאונים, באתרים ארכיאולוגיים ובשמורות טבע – כל מקום על פי אופיו. מטיילים עם בעיות בריאות הידועות להם מראש מתבקשים להתייעץ עם הרופא הקבוע שלהם לגבי התאמתם לתנאי הטיול. במקביל עליהם ליידע את החברה, בעת ההרשמה, במידה ויש להם סיבה הולמת להניח שבעיה בריאותית כלשהי דורשת התייחסות מצד החברה ומצד מדריך הטיול.
7.1.2 מטיילים בעלי צרכים פיסיים ובריאותיים מיוחדים (כגון אנשים שנעזרים בקביים, בכיסא גלגלים או קלנועית) חייבים לבדוק איתנו את מידת התאמתם לטיול ובמקרה הצורך לתכנן אתנו טיול מיוחד להם, כזה שהולם ומתאים לצרכיהם המיוחדים.
7.2 חיסונים
7.2.1 על המטיילים לבחון בכובד ראש את סוגית החיסונים המומלצים על פי הנחיות משרד הבריאות ולקבל החלטה על נסיעתם בהסתמך על התייעצות עם גורמים רפואיים מתאימים. המטיילים נדרשים לעשות כן עוד בטרם הרשמתם לטיול. כל זאת מן הטעמים המפורטים בסעיפים 7.2.2, 7.2.3 ו-7.2.4 להלן:
7.2.2 ראשית, על פי הוראת ייחוד העיסוק בפקודת הרופאים, החברה מנועה מלתת הנחיות למטיילים בנושאים רפואיים. לבירור המלצות משרד הבריאות בכל הנוגע לחיסונים וטיפול מונע עליכם לפנות לגורמים רפואיים מוסמכים בלשכות הבריאות האזוריות, או במרפאות המטיילים. לידיעתכם רשימת הלשכות האזוריות מתפרסמת באתר הבית של משרד הבריאות (בכתובת: http://www.health.gov.il/Pages/HomePage.aspx). יתירה מזאת, האגף לאפידמיולוגיה במשרד הבריאות מרכז את הנחיותיו לגבי חיסונים במסמך הנושא את השם "תדריך מרפאות לנוסעים לחו"ל – עדכון 2013" המתפרסם באתר משרד הבריאות (בכתובת: http://www.health.gov.il/Subjects/vaccines/Vaccines_abroad/Documents/travel2013.pdf). המסמך מפרט את רשימת החיסונים המומלצים לביקור בכל ארץ וארץ בעולם וזאת על פי ניתוח גורמי התחלואה האפשריים, ובהבחנה לפי משך הטיולים ורמת החשיפה.
7.2.3 שנית, על המטיילים להביא בחשבון שבד בבד עם פרסום ההמלצות לחיסון, משרד הבריאות מפרסם גם סייגים לחיסון על פי גיל, מצב רפואי והיסטורית חיסונים (לפירוט הסייגים ראה ב"תדריך מרפאות לנוסעים לחו"ל – עדכון 2013" המוזכר בסעיף 7.2.2). כך למשל הם ממליצים לעיתים שלא לחסן נשים בהריון או מטיילים מתחת לסף גיל מסוים או מעל סף גיל מסוים – הכל לפי אופיו של החיסון ורמת הסיכון הכרוכה בקבלת החיסון עצמו. מטיילים שמפאת גילם או מצבם הרפואי מנועים מלקבל חיסון כשלהו עלולים למצוא עצמם במצב שבו, מצד אחד, נסיעה לארץ היעד תסכן את בריאותם, ומצד שני, הם אינם רשאים לקבל חיסון מתאים מחמת מצבם הרפואי, גילם וההיסטוריה החיסונית שלהם. במקרה כזה עליהם להביא בחשבון שהם יאלצו לבטל את נסיעתם או לנסוע ללא התחסנות חרף הסיכון הטמון בכך.
7.2.4 שלישית, על המטיילים להביא בחשבון שהמלצת משרד הבריאות להתחסן בסביבות 4-6 שבועות לפני מועד הנסיעה. יוצא מכך שמטייל שנרשם לטיול מאוחר ממועד זה, בעצם לא יספיק להתייעץ בזמן או שהחיסונים שיקבל לא יגיעו לאפקטיביות מלאה טרם נסיעתו.
7.2.5 לאור כל האמור לעיל המטייל נדרש לברר עם הגורמים הרפואיים המוסמכים לגבי סיכוני התחלואה, החיסונים הנדרשים לו והסייגים שיכולים לחול עליו מחמת גילו או מצבו הרפואי עוד בטרם הרשמתו לטיול.
7.3 התמודדות עם גובה
בחלק מהטיולים אנחנו שוהים בגבהים שמעל ל-3,000 מ' מעל פני הים. במקרה כזה נמסרת הודעה בדבר השהיה בגובה, במסגרת ההערות הנלוות לתכנית הטיול. בגבהים אלו עלולים להופיע סימפטומים של מחלת גבהים (A.M.S.). אנחנו נשתדל ליצור תנאים נוחים להתאקלמות לגובה. תנאים אלו אמורים להתאים לאנשים בעלי בריאות תקינה. מטיילים, בכל גיל, אשר מתעורר בלבם ספק לגבי תגובתם הפיסיולוגית לגובה, מתבקשים להתייעץ ברופא לפני יציאתם לטיול.
 
8. ביטוח בריאות
8.1 על כל נוסע להצטייד בביטוח בריאות ומטען. הביטוח הוא חובה! אנו ממליצים לכל מטייל לרכוש ביטוח נסיעות מלא המתאים לנזקי גוף ורכוש בחו"ל בלא זכות שיבוב כלפי החברה או מי מטעמה.
8.2 במקרה חירום שבו יש צורך באשפוז או בהפסקת הטיול, המטייל יפעיל את הביטוח הרפואי האישי שלו. החברה מצידה תעשה כל שביכולתה כדי לסייע למטייל, עם זאת החברה לא תישא באחריות להוצאות כלשהן שנובעות מן הצורך באשפוז או בהפסקת הטיול עקב סיבות הקשורות למצבו הבריאותי של המטייל.
 
9. טיסות
9.1 נתיבי טיסה
טיסות של חברות ישראליות עוברות בנתיבים ביטחוניים. טיסות בחברות זרות מתבצעות, לעיתים, בנתיבים שאינם מוגדרים כביטחוניים. החברה שומרת לעצמה זכות לבחור חברת תעופה וטיסות עפ"י שיקול דעתה ובהתאם לתכניות הטיולים, גם אם נתיבי הטיסה אינם מוגדרים כביטחוניים. מטיילים שסוגיית הנתיב חשובה להם מתבקשים לבדוק אתנו את נתיבי הטיסה עוד בטרם הרשמתם לטיול.
9.2 שינויים בלוחות זמנים
הודעה על שינוי בלוח הטיסות אינה תלויה בנו ועשויה להיות בהתראה קצרה. עם זאת החברה תיידע את המטיילים, בשינוי מועדי הטיסות, מיד עם קבלת המידע מחברות התעופה.
9.3 כרטוס קבוצתי
בטיולים קבוצתיים (בקבוצות פתוחות או סגורות) מחיר הטיסות מבוסס על כרטוס קבוצתי ועל פי תנאים שנקבעים על ידי חברת התעופה. תנאים אלו משתנים מחברת תעופה אחת למשנה, אבל בכל מקרה הם כוללים בחובם גם את התנאים הבאים:
9.3.1 קביעת מספר מינימלי של נוסעים הנדרש על מנת להגדיר את הנוסעים כקבוצה. במספר קטן מהמינימום לא מתאפשר כרטוס קבוצתי. החברה שומרת לעצמה זכות לבוא בדברים עם המטיילים, ולבחון אפשרות לשינוי הטיסות / הכרטוס / חברות התעופה במקרה שמספר המטיילים הטסים בטיסות הקבוצתיות קטן מהמספר המינימאלי שדורשות חברות התעופה.
9.3.2 הגבלת מכסת הנוסעים שרשאים לבקש פיצול טיסות (Divide)
מטיילים שיבקשו לבצע פיצול טיסות מהכרטוס הקבוצתי יוכלו לעשות כן, בהתאם לחוקי הפיצול של חברות התעופה, ובלבד שמספר הנוסעים שביקש לעשות כן אינו עולה על המותר במכסה שנקבעה על ידי חברת התעופה.
9.3.3 קביעת מקומות הושבה במטוס בכרטוס קבוצתי
מרבית חברות התעופה אינן מאפשרות לנוסעים הטסים בכרטוס קבוצתי לבחור מקום ישיבה מראש. במקרים כאלו מטיילים יוכלו לבחור מקום ישיבה רק בסמוך לטיסה, בעת פתיחת שירות "בידוק טרום טיסה" אינטרנטי או בצ'ק אין בשדה התעופה.
9.4 טיסות חריגות
מטייל רשאי לפצל את טיסותיו מהקבוצה (Divide) ו/או לטוס בנפרד משאר הקבוצה (Non Flight) על פי בחירתו ובלבד שהשינוי יעשה על פי הכללים הבאים:
9.4.1 המטייל ייחוייב בתוספת תשלום מסוג Divide (פיצול טיסות) או Non Flight (ללא טיסות) בהתאמה.
9.4.2 מטייל המבקש לפצל את טיסותיו שלא על פי תנאי חברת התעופה, יוכל לעשות כן רק אם יכורטס בנפרד מהקבוצה.
9.4.3 במידה והטיסות עליהן המטייל ויתר הן חלק מכרטיס משולב (הכולל מספר טיסות הנרכשות יחדיו במחיר משותף על ידי החברה), יידרש לכרטס בנפרד גם את שאר הטיסות הכלולות בכרטיס המשולב, גם אם רכישת כל קטע בנפרד כרוכה בעלות גבוהה יותר מאשר אותה טיסה במחיר המשולב.
9.5 מסי נמל והיטלי בטחון
מסי הנמל, היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחרים החלים על המטייל מיום ההרשמה לטיול ועד ליום יציאת הטיול, עשויים להשתנות מעת לעת, לעתים גם במהלך הטיול. היה ומיסי הנמל השתנו, יעודכן מחיר הטיול בהתאם לתוספת או להפחתה. יודגש כי חלק ממיסי הנמל ישולם מראש בארץ, לפני היציאה לטיול וחלק אחר ישולם במהלך הטיו
 
10. בתי מלון
10.1 דירוג מלונות
דירוג בתי המלון אינו אוניברסלי והוא נקבע בצורה שונה בכל מדינה ולעיתים אפילו לא נקבע כלל - לא על פי תקינה לאומית ולא על פי תקינה בינלאומית כלשהי. מלונות בדירוג זהה יכולים להיות באיכויות שונות, ובכלל זה גודל החדרים ורמת השירותים הניתנת בכל מלון ומלון. לאור זאת מוסכם שבכל מחלוקת שתתעורר בענין זה, רמתו של מלון תקבע אך ורק על סמך הדירוג העצמי שלו, כפי שהוא מופיע באתר הבית של המלון (במידה ויש אתר כזה) ולא על פי הדירוג באתרי מכירות או אתרי המלצות.
10.2 כניסה לחדרי המלון ופינויים
שעת הכניסה לחדרים בבתי המלון ושעת פינויים נקבעת בלעדית על ידי המלונות
(בדר"כ מסירת החדרים נעשית בשעה 14:00 ועזיבתם בשעה 12:00 אם כי זה משתנה ממלון למלון). אין ביכולתנו להתחייב לספק חדרים מוקדם משעת הכניסה ו/ או לפנותם מאוחר יותר מהשעה הנהוגה במלון בו אנו שוהים.
10.3 חלק מהשירותים המוצעים ע"י בתי המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. החברה לא תהא אחראית לתלונות במידה ואחד מן השירותים לא היה פעיל, אלא אם מסרה למטייל מידע מטעה בעניין זה או שנמנעה מעריכת בירור למרות שנתבקשה לעשות כך ע"י המטייל.
10.4 החברה אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו, ובלבד שמסרה למטייל בעת ביצוע ההרשמה כל מידע שידעה אודות מטרד כאמור.
10.5 בקשות מיוחדות
במקרה של בקשה מיוחדת של המטייל, תדאג החברה להעביר את הבקשה לספק השירות או למלון, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי המטייל למילויה, אלא אם אושר למטייל בכתב כי בקשתו תקוים.
10.6 תפוסת יתר
במקרה של תפוסת יתר, ספקי השירותים עלולים להעביר את המטיילים למלון חילופי ברמה דומה או גבוהה יותר (לגבי דירוג המלונות ראה סעיף 10.1 לעיל). אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכותו של המטייל לתבוע פיצוי או כל סעד, בגין נזקים שיגרמו לו בעקבות העברה כאמור.
 
11. חדר ליחיד
11.1 מטייל המבקש ללון בחדר ליחיד יידרש לשלם "תוספת לחדר יחיד" כמפורט בתנאי הטיול.
11.2 מידותיו של חדר ליחיד משתנות לפי מדיניותו של כל מלון. בחלק מהמלונות החדר אכן נועד למגורי אדם אחד, ולפיכך מידותיו קטנות והמיטה המוצעת בו היא ליחיד. במלונות אחרים הנוהג הוא לתת חדר זוגי לשימוש כיחיד. ההחלטה אם לתת למטייל חדר ליחיד או חדר זוגי לשימוש יחיד, היא של המלונות לבדם.
11.3 חדר ליחיד ניתן בבתי מלון בלבד. במקומות לינה אחרים (רכבות, ספינות, אהלים, בתי הארחה וכד') לא ניתן להבטיח חדר/תא ליחיד. במקרים כאלו המטיילים ישודכו לתאים / חדרים משותפים על פני תנאי המקום. מובהר בזאת שלא יינתן החזר למטייל בשל הלינה שאינה בבתי מלון, היות והתוספת ליחיד מחושבת מלכתחילה רק על הימים שבהם ניתנים שירותים ליחיד.
 
12. שיוך מטיילים לחדר משותף
12.1 מטייל שנרשם כבודד ואינו מעוניין בחדר לחוד יתאם זאת עמנו. אנו נעשה כל מאמץ לשבצו בחדר זוגי עם בן/בת זוג בהתאם למין הנרשם. אין אנו מתחייבים להתאמה בין הזוג למעט בנושא מין בן/בת הזוג לחדר.
12.2 החברה אינה מתחייבת למצוא למטיילים יחידים בן/בת זוג לחדר ובמקרה שכזה יידרש המטייל לשלם תוספת לחדר ליחיד.
12.3 מובהר בזאת כי מטייל ששובץ לחדר עם בן/בת זוג ואשר ירצה במהלך הטיול לעבור לחדר ליחיד, מתחייב בזאת לשלם לחברה את ההפרש על מעברו לחדר ליחיד ואת ההפרש על מעבר בן/ בת זוגו הקודם/ת לחדר ליחיד.
 
13. ארוחות בטיסות ובטיול
13.1 ארוחות בטיסות
13.1.1 מטיילים רשאים לבחור ארוחה (בטיסות שבהן מוגשת ארוחה) מתוך המגוון המוצע על ידי חברות התעופה ובלבד שההזמנה תימסר לחברת התעופה מראש ולא פחות מ-10 ימים לפני מועד יציאת הטיול.
13.1.2 מזון, שתיה בטיסות
על המטיילים להביא בחשבון שחלק מחברות התעופה הפסיקו להגיש מזון ושתיה בטיסות (ניתן לרכוש בתשלום נוסף בטיסה עצמה).
13.2 ארוחות בטיול
13.2.1 תכנית הטיול מפרטת את מנין הארוחות הכלולות במחיר הטיול. הארוחות עשויות להינתן במסעדה במלון שבו אנחנו שוהים, או במסעדות מקומיות מחוץ למלון – הכל לפי תנאי המקום והחלטת החברה.
13.2.2 מטיילים רשאים לבחור בארוחות בין אוכל רגיל לאוכל צמחוני. מטייל שמעוניין באוכל צמחוני מתבקש להודיע על רצונו בעת ההרשמה ולא יאוחר מ-10 ימים טרם היציאה לטיול.
13.3 מטיילים עם צורכי תזונה מיוחדים
13.3.1 מטיילים שלהם צרכי תזונה מיוחדים (כגון מזון ללא גלוטן, דל סוכר, מזון מיוחד לבעלי אלרגיות וכדומה), בקשתם תועבר לספקי השירותים השונים, אך החברה אינה יכולה להתחייב שהמטייל יקבל מזון המותאם לצרכיו. מודגש בזאת, שהמטיילים חייבים להיערך לטיול כך שהם יוכלו לתת מענה לצרכיהם המיוחדים מבלי להיות תלויים ביכולתנו להשיג פתרון מתאים. גם אם המשמעות היא שהם צריכים להביא מזון מתאים שיספק את צרכיהם במשך הטיול כולו. בנוסף לצערנו, בשל סבך האילוצים של ניהול היומיום בטיול, לא נוכל לתאם את העצירות וזמני הארוחות בטיולי על פי ההנחיות שנקבעו למטייל זה או אחר על ידי רופאיו. מטיילים בעלי צרכים מיוחדים צריכים להיות ערוכים עם מזון מתאים בתיקם, כך שיוכלו לתזמן את שעת האכילה לפי ההנחיות שקיבלו מרופאיהם, ללא תלות בניהול הזמנים והעצירות במהלך ימי הטיול.
13.3.2 ארוחות כשרות יוגשו רק בטיולים שמיועדים מלכתחילה לשומרי מסורת ושבתנאי הטיול מצויין במפורש שהארוחות מותאמות לשומרי כשרות.
 
14. ערכות שמע
14.1 בטיולים קבוצתיים המודרכים על ידי מדריכים ישראליים החברה משתמשת בערכות שמע לטובת שיפור איכות ההדרכה. הערכה נמסרת למטייל בהשאלה למהלך ימי הטיול וכל עוד היא ברשותו, חלה עליו האחריות לשמור עליה והוא אמור להשיבה תקינה, למעט בלאי סביר, בתום הטיול לידי המדריך/ה או מיד עם שובו ארצה לידי החברה.
14.2 בכל מקרה של אבדן או השחתה של ערכה, המטייל יידרש לשלם לחברה סך של 400 ש"ח תמורתה.
14.3 מטייל שאינו מעוניין לשאת באחריות על הערכה, מתבקש לוותר על השימוש בה ולהשיבה, כשהיא שלמה ותקינה, לידי המדריך. עם השבת המכשיר מוסרת אחריותו.
 
15. מחיר הטיול
15.1 מחיר הטיול המופיע בתכנית הטיול מפרט גם את המרכיבים הכלולים ושאינם כלולים במחיר הטיול.
15.2 מובהר בזאת שבכל מקרה שבו נמסר מחיר מדורג שנקבע על פי מספר מטיילים, המחיר הסופי נקבע לפי מספר המטיילים שמשתתף בטיול בפועל. על מנת להסיר ספק, מטיילים שביטלו את יציאתם לטיול לא יספרו במניין המטיילים, גם אם הביטול התבצע בסמוך למועד היציאה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש / להשיב למטיילים את ההפרש במחיר הטיול שנגרם בשל גודלה של הקבוצה, גם לאחר שכל המטיילים השלימו את תשלומיהם, ואפילו בדיעבד אחרי החזרה מן הטיול.
15.3 מובהר בזאת כי לא יינתן כל זיכוי/החזר למטייל שלא עשה שימוש באחד ו/או יותר מהשירותים המוצעים במסגרת תכנית הטיול לרבות טיסות, סיורים, ארוחות, העברות, בתי מלון, מופעים ו/או כל פעילות אחרת הממומנת ע"י החברה במהלך הטיול.
15.4 שינוי במועד היציאה מהארץ ובחזרה ארצה, בשל שינויים בשעות הטיסה ביציאה או בחזרה, אינם מחייבים בהכרח שנוי במחיר הטיול. במקרה כזה יחושב ייקור הטיול או הוזלתו לא על פי הזמן שנוסף או התקצר, אלא על פי עלויות השירותים שנוספו או נגרעו בשל השינוי בזמנים. במקרה של הוספת שירותים יתייקר הטיול בהתאם ובמקרה של ויתור אל שירותים כלשהם יוזל הטיול בהתאם, ובלבד שהחברה קבלה החזר עבור השירותים שבוטלו.
 
16. תנאי תשלום
16.1 סוגי מטבעות ושערי מט"ח
16.1.1 ניתן לשלם לכל הטיולים בשקלים או בדולרים אמריקאים. בטיול שפורסם במטבע אחר, שאיננו שקלים או דולרים אמריקאים, יוכל המטייל לבחור בין תשלום בסוג המטבע שבו נקוב מחיר הטיול, לבין תשלום בשקלים, או בדולרים אמריקאים לבחירתו.
16.1.2 כל המרות המטבע יחושבו על פי שער מט"ח העברות והמחאות (מכירה) כפי שפורסם באתר האינטרנט של בנק "אוצר החייל" ביום העסקים האחרון שקדם למועד התשלום.
16.2 תשלום במזומן:
16.2.1 תשלום במזומן יעשה בכפוף להוראות החוק לצמצום השימוש במזומן המתיר תשלום במזומן רק לעסקאות שהיקפן פחות מ-11,000 ₪ במקרה של אזרח ישראלי ופחות מ-55,000 ₪ במקרה של תייר. בכל עסקה של מכירה שהיקפה עולה על הסכומים הללו, החוק מתיר לשלם במזומן עד לתקרה של 10% מערך העסקה.
16.2.2 החוק לצמצום השימוש במזומן אוסר על פיצול עסקאות בין מספר רוכשים ועל פיצול עסקאות למרכיבים חלקיים.

16.3 תשלום בשיקים: התשלום יעשה בשיקים אישיים של אחד מרוכשי העסקה. השיקים ירשמו לפקודת "אדמה מסעות וטיולים" ויסומנו בקרוס (הסבה למוטב בלבד).

16.4 תנאי תשלום
להלן תנאי התשלום הרגילים שנקבעו לטיולי אדמה:
תשלום
סכום
אמצעי תשלום
מועד התשלום
הערות
מקדמה
ראשונה
500 ש"ח
מזומן, העברה בנקאית, שיקים, כרטיסי אשראי שהונפקו בארץ להוציא אמריקן אקספרס ודיינרס וכרטיסי אשראי שהונפקו בחו"ל.
במועד ההרשמה
* מטיילים הנרשמים לטיול בטווח של פחות מ-6 חודשים ממועד היציאה חייבים לסור למשרדנו ולשלם את המקדמה בפגישה פנים אל פנים.
* בהרשמה פחות מ-100 ימים ממועד היציאה שתי המקדמות יגבו יחדיו.
* כרטיס אשראי שהונפק בחו"ל יחוייב בעמלה נוספת של 2.5%.
מקדמה
שנייה
1500 ש"ח
לא יאוחר מ-100 ימים לפני יציאה
גמר תשלומים
יתרת התשלום
כרטיסי אשראי שהונפקו בארץ להוציא אמריקן אקספרס ודיינרס
עד 35 ימים לפני היציאה
עד 3 תשלומים ללא ריבית וללא הצמדה
עד 25 ימים לפני היציאה
עד 2 תשלומים ללא ריבית וללא הצמדה
כרטיסי אשראי שהונפקו בחו"ל
עד 25 ימים לפני היציאה
* הגבייה תיעשה בתשלום אחד.
* תיגבה עמלה נוספת בסך 2.5% על התשלום.
שיק
עד 25 ימים לפני היציאה
מועד פירעון השיק יהיה ליום התשלום. לא ניתן לשלם בשיקים דחויים.
מזומן
עד 25 ימים לפני היציאה
לא ניתן לשלם בשטרות הבאים:
דולרים – מהסוג הישן (ניתן לשלם רק בדולרים עם פס כחול)
אירו – בשטרות של 500 אירו.
העברות בנקאיות
עד 25 ימים לפני היציאה
* פרטי הבנק יימסרו בעת הצורך למבצע ההעברה.
*יש להעביר לחברה העתק העברה.

הערות לגבי התשלומים:

1. תשלום במזומן כהוראת החוק לצמצום השימוש במזומן כמפורט בסעיף 16.2 לעיל.
2. תשלום בשיקים כמפורט בסעיף 16.3 לעיל.
3. מטיילים הנרשמים לטיול בפרק זמן שהוא פחות מ-6 חודשים לפני מועד יציאת הטיול, נדרשים לשלם את דמי הקדימה בפגישה, פנים אל פנים, במשרדנו.
 
16.3 דמי קדימה מיוחדים
16.3.1 חלק מהטיולים נדרשים דמי קדימה נוספים על דמי הקדימה הרגילים. הללו נועדו להבטיח טיסות או שירותי קרקע מוגדרים, על פי תנאי נותן השירות ועל פי התנאים המתפרסמים כחלק מתכנית הטיול.
16.3.2 המטייל ישלם את דמי הקדימה הנוספים על פי לוחות הזמנים שנקבעו לטיול שבו הוא משתתף, בין אם תנאים אלו נמסרו לו מלכתחילה, בטרם נרשם לטיול, ובין אם הם נקבעו אחרי הרשמתו ואגב ההכנות לקראת יציאת הטיול.
 
17. ביטול טיול ביוזמת החברה
17.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל טיול עד 28 ימים לפני מועד יציאתו, במידה ולא יהיה מספר מינימלי של מטיילים הדרוש להפעלת הטיול, או מכל סיבה אחרת שתובא לידיעת המטיילים. במקרה כזה יוחזר למטייל מלוא הכסף ששילם. עם זאת החברה לא תהיה חייבת לשלם סכום נוסף כלשהו.
17.2 בנסיבות מיוחדות ומצבי חירום החברה רשאית להודיע על ביטול טיול, מלא או חלקי, אף בהתראה קצרה ביותר. זאת במקרה שעפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כי לא ניתן לבצע את הטיול, ו/ או שנוצרה מניעה או סכנה בביצועו, בנסיבות שאינן תלויות בנו, לרבות בשל שביתות, התרעות, הנחיות של רשויות מוסמכות, מגפות, פגעי טבע, מצבי מלחמה וחירום וכיו"ב. בכל מקרה כאמור, אנו לא נהיה אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף או לאי נעימות עקב הביטול המלא או החלקי. במקרה של ביטול מלא כאמור, יוחזרו למטייל הכספים ששולמו לחברה בפועל לעיל, בקיזוז כל הוצאה אשר הוציאה החברה (לרבות התחייבות של החברה) ואשר לא קיבלה בעבורה החזר מספקי השירותים בחו"ל ובארץ. אם בוטל טיול באופן חלקי, יוחזרו למטייל התשלומים בעבור השירותים שלא ניצל, בקיזוז אלו אשר החברה לא תקבל בעבורם החזר מספקי השירותים בחו"ל ובארץ.
 
18. ביטול נסיעה ביוזמת המטייל
18.1 הודעת הביטול תעשה בהודעה בכתב בלבד (לרבות פקסימיליה ודוא"ל), שתישלח למשרדי החברה. מועד הביטול יוגדר לפי מועד קבלת ההודעה במשרדנו.
18.2 במקרה של ביטול נסיעה היזום על ידי המטייל יחולו עליו דמי ביטול כמפורט בטבלה שלהלן:
תנאי הביטול
החל מ-
ועד
דמי ביטול לאדם בסך
תנאי ביטול רגילים (1) (שאינם כפופים לכללי עסקת מכר מרחוק)(2)
מועד ההרשמה

45 ימי עבודה לפני היציאה (3)

300 ש"ח
ובנוסף עלות אשרות כניסה אם נמסרו להנפקה (4)
44 ימי עבודה לפני היציאה (3)
30 ימי עבודה  לפני היציאה (3)
20% ממחיר הטיול
29 ימי עבודה לפני היציאה (3)
22 ימי עבודה לפני היציאה (3)
50% ממחיר הטיול
21 ימי עבודה לפני היציאה (3)
14ימי עבודה לפני היציאה (3)
80% ממחיר הטיול
החל מ-13 ימי עבודה לפני היציאה (3)
 
100% ממחיר הטיול
ביטול על פי כללי עסקת מכר מרחוק (2)
מטייל שתנאי ביטולו עומדים בקריטריונים שנקבעו לביטול עסקה על פי "חוק הגנת הצרכן – עסקת מכר מרחוק" רשאי לבטל את העסקה במשך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או ממועד קבלת פרטי העסקה ובלבד שהודעת הביטול נמסרה בטווח ימים שאיננו קצר מ-7 ימי עבודה ממועד יציאת הטיול. במקרה כזה ישלם המטייל דמי ביטול בסך שאינו עולה על 5% ממחיר הטיול או 100 ₪, הנמוך מביניהם.
זכות זו לביטול "עסקת מכר מרחוק" מורחבת לאזרחים ותיקים שגילם מעל 65, לעולים חדשים שחיים בארץ פחות מ-5 שנים ולאנשים בעלי מוגבלויות. מטיילים העונים לקריטריונים הללו רשאים לבטל את העסקה במשך 4 חודשים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה ובלבד שהודעת הביטול נמסרה בטווח ימים שאיננו קצר מ-7 ימי עבודה ממועד יציאת הטיול. במקרה כזה ישלם המטייל דמי ביטול בסך שאינו עולה על 5% ממחיר הטיול או 100 ₪, הנמוך מבניהם.
מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14-ג' בחוק הגנת הצרכן.
הערות חשובות:
1. דמי ביטול מיוחדים: בחלק מהטיולים נדרשים דמי ביטול מיוחדים נוספים על דמי הביטול הרגילים המפורטים כאן. דמי הביטול המיוחדים, אם יש כאלו, מפורטים בתכנית הטיול.
2. התנאים המפורטים בסעיף "דמי ביטול בעסקאות מכר מרחוק" גוברים על כל תנאי הביטול האחרים המפורטים במסמך זה.
3. חישובי ימים וימי עבודה: יעשו על פי הגדרתם בסעיף 19.1 להלן.
4. אשרות כניסה יוגדרו כטובין פסידים ולפיכך החל ממועד מסירת המסמכים לטובת הנפקת האשרות יחויב המטייל במלוא מחיר האשרות שנמסרו להנפקה עבורו.
 

19. חישובי ימים בהסכם זה

19.1 חישוב ימים לביצוע פעולות ולביטולים:

19.1.1. חישובי ימים:
בכל חישוב של ימים בהסכם היום בו נעשית פעולה (כגון תשלום או מסירת מסמכים) או נמסרת הודעה (כגון הודעה לגבי ביטול נסיעה) היום הזה לא יבוא במניין הימים. באותה עת מועד יציאת הטיול כן יחשב במניין הימים.
19.1.2. ח
ישוב ימי עבודה:
בחישוב מניין ימי עבודה המוזכרים במסמך זה יחושבו כימי חול ימים שאינם ימי מנוחה (לא כולל שבת או חג). ימי שישי וערבי חג יחושבו עד השעה 12:00 בצהריים.

 
19.2 חישוב מספר ימי הטיול
19.2.1. מניין ימי הטיול כולל את יום עזיבת הארץ ואת יום החזרה אליה, גם אם בימים אלו לא נכללת תכנית סיורים.
19.2.2. אם יחול שינוי בלוח זמני הטיסות בעזיבת הארץ ו/או בחזרה אליה, לא ייחשב הדבר קיצור של הטיול, גם אם השתנו מועדי היציאה והחזרה הקלנדריים שנקבעו מלכתחילה.
 
20. זיכויים והחזרים
20.1 החזרים כספיים למטייל יבוצעו בתוך 30 יום ממועד הביטול (למעט ביטולים הכפופים לתנאי עסקת מכר מרחוק שבהם ההחזר יבוצע בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה).
20.2 ההחזר יבוצע באותה שיטה ובאותו מטבע שבו שילם המטייל. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנכות מדמי ההחזר את סך העמלה שנגבתה על ידי חברות האשראי, במידה וחברת האשראי מסרבת לוותר על העמלה שגבתה בעת ביצוע העסקאות.
 
21. חילוקי דעות
21.1 במקרה של מחלוקת, סמכות השיפוט המקומית תהיה לבתי המשפט של העיר ת"א בלבד. מובהר בזאת מפורשות, כי עצם הרשמתו של מטייל במשרד נסיעות או סוכן נסיעות בכל מקום שהוא ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט לבתי המשפט, שבאזור שיפוטם מצוי מקום עסקיו של משרד הנסיעות או של סוכן הנסיעות, אף אם התביעה תוגש גם נגדם.
21.2 החברה רשאית, עפ"י בחירתה בלבד, ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדרוש מהמטייל, שחילוקי הדעות בינו לבין החברה יתבררו בפני בורר או בוררים, שיתמנו לכך ע"י התאחדות סוכני הנסיעות ותיירות בישראל לרבות הוועדה לתלונות הציבור שבמסגרתו.
 
22. ט.ל.ח