תנאים כלליים לטיולים בחו"ל

1. הסכם ההתקשרות
1.1 "אדמה - מסעות וטיולים" (להלן תיקרא "אדמה" או "החברה"), ח.פ. 513629683, פועלת כחברה לארגון טיולים, לקבוצות ולמטיילים בודדים, במגוון יעדים ברחבי העולם. משרדי החברה ממוקמים ברח' קהילת סלוניקי 11, קומה ב', הדר יוסף, תל אביב 6951311, טל': 03-6447888, פקס: 03-6445508. מידע על החברה ופעילותה ניתן למצוא באתר הבית של החברה בכתובת www.adama.co.il.
1.2 המידע והתנאים המובאים בתכנית הטיול, במסמכים הנלווים לתכנית, ובנספח זה וכן בעדכונים שיימסרו בכתב ובע"פ עד למועד היציאה לטיול, מהווים חלק בלתי נפרד מהזמנת הטיול ומחוזה ההתקשרות בין החברה למטייל. בכל מקרה של סתירה התנאים המפורטים בתכנית הטיול גוברים על אלו שכאן.
1.3 מטייל הנרשם לטיול (ז.א. שילם דמי קדימה לטיול) או משתתף בטיול או בחלק ממנו, מבטא בכך את הסכמתו לתנאים כפי שהם מפורטים במסמך זה.
1.4 כל הכתוב להלן, אף שהוא מנוסח בלשון זכר מתייחס לגברים ולנשים כאחד.
 
2. מאפייני טיול במסגרת אדמה
2.1 טיולינו מתוכננים לאור היכרותנו והניסיון שצברנו עם הארצות בהן אנו מטיילים. עם זאת מתרחשות מעת לעת תקלות בלתי צפויות, בשל אופיין של ארצות אלו. על המטיילים להביא בחשבון שבתקלות אלו יש כדי לגרום לשינויים בתכנית הטיול ו/או לפגיעה ברמת השירותים שהובטחה.
2.2 חברת "אדמה" מזמינה עבור המטייל את שירותי הקרקע והטיסות מספקי שירותים חיצוניים כגון: חברות תעופה, בתי מלון, חברות תחבורה, חברות ספנות וכיו"ב. החברה מתחייבת לבצע את ההזמנות במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לטיול ולוודא התאמת ההזמנות למבוקש, ואולם היא לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטת החברה, אם יחולו אצל ספקי השירותים, אלא אם כן ידעה או היה עליה לדעת מראש על אותה תקלה ו/או שיבוש של ממש.
2.3 אדמה מארגנת טיולים לכל גודל של קבוצה, החל ממטייל אחד ומעלה – לפי מס' המטיילים המוסכם בין החברה לבין מארגני הטיול. עם זאת, בטיולים קבוצתיים המאורגנים מטעמנו, יוגבל גודל הקבוצה ל- 15 עד 26 מטיילים, אלא אם פורסם בתכנית הטיול גודל קבוצה מינימאלי/מקסימלי אחר.
 
3. הרשמה לטיול
3.1 הרשמה לטיול מחייבת מילוי טופס הרשמה ותשלום דמי קדימה לטיול (ראה להלן "תנאי תשלום"). ניתן לבצע את ההרשמה לטיול בדרכים מגוונות כדוגמת הרשמה מקוונת באמצעות אתר האינטרנט של "אדמה"; או בשיחה טלפונית עם נציגנו; או בפגישה פנים אל פנים במשרדנו.
3.2 להרשמה מקוונת יש להיכנס לאתר של "אדמה" בכתובת http://www.adama.co.il/registrations-form. יש להקליד את התשובות בטופס ולהעבירו אלינו בלחיצה על "שלח טופס". מטייל המתקשה, מסיבה כלשהי, במילוי הטופס מתבקש לפנות טלפונית למשרדנו, ואנשי הצוות של החברה יעזרו לו במילוי הטופס.
3.3 בעקבות ההרשמה תשלח החברה למטייל אישור הרשמה אליו יצורפו מסמכים המפרטים את פרטי התכנית והשירותים שכלולים ושאינם כלולים בטיול, המחיר, תנאי התשלום, תנאי הביטול ותנאים אחרים החלים על העסקה.
3.4 מובהר בזאת שמטייל שמילא ושלח טופס הרשמה אך טרם שילם דמי קדימה, ייחשב כמי שהביע עניין בטיול ולא כמי שנרשם אליו בפועל ועל כן החברה תהיה פטורה מלשמור לו מקום בטיול ולשריין עבורו הזמנות.
 
4. סירוב להרשמה
החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשה להרשמה ו/או לסרב לשתף כל אדם אשר לדעתה עלול להפריע למהלכו התקין של הטיול ללא כל צורך לנמק את עמדתה בנדון.
 
5. דרכון
5.1 יש להצטייד בדרכון בר תוקף לחצי שנה לפחות מיום הכניסה המיועד לכל אחת מארצות הטיול. הנפקת הדרכון היא באחריות המטייל.
5.2 על המטייל לוודא שבדרכונו לפחות 3 עמודים ריקים לטובת הנפקת אשרות וחותמות בכניסה לארצות היעד.
5.3 מטייל שמסר לחברה פרטי דרכון שגויים; או שמסר פרטי דרכון אחד ויצא לטיול עם דרכון אחר; או שאין בדרכונו די דפים ריקים הנדרשים להטבעת האשרות והחותמות בדרכונו בעת הכניסה והיציאה מכל ארץ, יישא באחריות לכל סיבוך אפשרי שיתרחש בשל הנסיבות הללו. מובהר בזאת החברה לא תישא בשום אחריות לסיבוכים והוצאות (ובכלל זה דמי ביטול על שירותים שלא נוצלו) שעלולים להיגרם בשל העדר דפים ריקים בדרכונו של המטייל, או בשל הנפקת אשרות, או ביצוע הזמנות על סמך פרטי דרכון שגויים.
 
6. אשרות כניסה
6.1 בחלק מהטיולים נדרשות אשרות כניסה שיש להנפיקן עוד בטרם היציאה מהארץ. במסמכי הגילוי שתשלח החברה למטייל, עם ההרשמה, יפורט מידע גם לגבי אשרות הכניסה הנדרשות לטיול ואופן הנפקתן. לתשומת לבכם: האשרות המפורטות בתכנית הטיול מתייחסות אך ורק לבעלי דרכונים ישראליים.
6.2 מטיילים בעל דרכונים זרים נדרשים להצהיר על כוונתם להשתמש בדרכון הזר בעת ההרשמה, על מנת שנוכל למסור להם מידע מותאם לפי זהות המדינה שהנפיקה את דרכונם.
6.3 אשרות הכניסה יונפקו באמצעות משרדנו, להוציא מקרים שבהם המטייל מבקש להנפיק את האשרות בכוחות עצמו (במידה שהדבר מתאפשר – כמפורט בסעיף 6.6 להלן) ולהוציא מקרים שבהם המטייל שוהה בחו"ל – במקרה זה יהיה עליו להנפיק את האשרות בכוחות עצמו.
6.4 מטייל שאשרות הכניסה שלו מונפקות באמצעות משרדנו, נדרש להעמיד לרשות החברה את דרכונו ואת כל המסמכים הנלווים שעליו להמציא לטובת ההנפקה, לפרק הזמן שנדרש לטובת ההנפקה ועל פי לוחות זמנים שימסרו למטייל במהלך ההכנות ליציאה.
6.5 החל ממועד מסירת המסמכים לטובת הנפקת האשרות יחויב המטייל במלוא מחיר האשרות, במקרה שהמטייל יאלץ, מסיבה כלשהי, לבטל את נסיעתו מבלי שתעמוד לו האפשרות לעשות שימוש באשרות ובמקרה שלא ניתן אישור לאשרה (האשרה סורבה) על ידי הגורמים המוסמכים מסיבה כלשהי.
6.6 מטייל יכול ורשאי להנפיק את אשרות הכניסה שלו בעצמו במידה וההליך מתיר אפשרות כזאת: כגון, אשרות כניסה המונפקות באמצעות האינטרנט ו/או אשרות כניסה המנופקות בשגרירויות הזרות בארץ. מטייל שיבחר לעשות כך יטפל בהנפקת האשרות וישלם את תמורתן בעצמו. בה בעת המטייל ייקח על עצמו את האחריות בכל הנוגע להנפקת האשרות.
6.7 החברה לא תישא בשום אחריות למקרה שאשרת כניסה של מטייל כלשהו סורבה ו/או הנפקתה נמנעה מסיבה כלשהי (למשל: בשל ליקוי בהגשת המסמכים; או הגשה בלוח זמנים מאוחר מדי; או בשל סירוב האשרה על ידי הגורמים המוסמכים, או מכל סיבה אחרת). במקרה כזה המטייל יישא בהוצאות הנפקת האשרה ובדמי ביטול הכרוכים בביטול נסיעתו כמפורט בסעיף "דמי ביטול" להלן.
 
7. בריאות וחיסונים
7.1 מידע כללי לגבי השתתפות בטיולים
7.1.1 טיולי "אדמה" מתוכננים מתוך הנחת עבודה שהמטיילים הם בעלי בריאות תקינה וללא קשיי הליכה. לפיכך הם כוללים גם קטעי הליכה (לעיתים גם של כמה שעות ברצף) באזורים אורבניים, במוזיאונים, באתרים ארכיאולוגיים ובשמורות טבע – כל מקום על פי אופיו.
7.1.2 מטיילים עם בעיות בריאות הידועות להם מראש מתבקשים להתייעץ עם הרופא הקבוע שלהם לגבי התאמתם לתנאי הטיול. במקביל עליהם ליידע את החברה, בעת ההרשמה, במידה ויש להם סיבה הולמת להניח שבעיה בריאותית כלשהי דורשת התייחסות מצד החברה ו/או מצד מדריך הטיול.
7.1.3 מטיילים בעלי צרכים פיזיים ובריאותיים מיוחדים (כגון אנשים שנעזרים בקביים, בכיסא גלגלים או בקלנועית) חייבים לבדוק איתנו את מידת התאמתם לטיול ובמקרה הצורך לתכנן אתנו טיול מיוחד להם, כזה שהולם ומתאים לצרכיהם המיוחדים.
7.2 חיסונים
7.2.1 על המטיילים לבחון בכובד ראש את סוגיית החיסונים המומלצים על פי הנחיות משרד הבריאות ולקבל החלטה על נסיעתם בהסתמך על התייעצות עם גורמים רפואיים מתאימים ובהתחשב בטעמים המפורטים בסעיפים 7.2.2, 7.2.3 ו-7.2.4 להלן:
7.2.2 ראשית, החברה מנועה מלתת הנחיות למטיילים בנושאים רפואיים. לבירור המלצות משרד הבריאות בכל הנוגע לחיסונים וטיפול מונע עליכם לפנות לגורמים רפואיים מוסמכים בלשכות הבריאות האזוריות, או במרפאות המטיילים. לידיעתכם רשימת הלשכות האזוריות מתפרסמת באתר הבית של משרד הבריאות. יתרה מזאת, האגף לאפידמיולוגיה במשרד הבריאות מרכז את הנחיותיו לגבי חיסונים ב"תדריך מרפאות לנוסעים לחו"ל – עדכון מרץ 2017" המתפרסם באתר משרד הבריאות. המסמך מפרט את רשימת החיסונים המומלצים לביקור בכל ארץ וארץ בעולם וזאת על פי ניתוח גורמי התחלואה האפשריים, ובהבחנה לפי משך הטיולים ורמת החשיפה.
7.2.3 שנית, על המטיילים להביא בחשבון שבד בבד עם ההמלצות לחיסון, משרד הבריאות מפרסם גם סייגים לחיסון על פי גיל, מצב רפואי והיסטורית חיסונים. כך למשל הם ממליצים לעיתים שלא לחסן נשים בהריון, או מטיילים מתחת (או מעל) לסף גיל מסוים– הכול לפי אופיו של החיסון ורמת הסיכון הכרוכה בקבלת החיסון עצמו. מטיילים עלולים למצוא עצמם במצב שבו נסיעה לארץ היעד תסכן את בריאותם ועם זאת הם מנועים, מפאת גילם או מצבם הרפואי, לקבל חיסון מתאים. במקרה כזה עליהם להביא בחשבון שהם יאלצו לבטל את נסיעתם או לנסוע ללא התחסנות חרף הסיכון הטמון בכך.
7.2.4 שלישית, על המטיילים להביא בחשבון שהמלצת משרד הבריאות להתחסן בסביבות 4-6 שבועות לפני מועד הנסיעה. יוצא מכך שמטייל שנרשם לטיול מאוחר ממועד זה, בעצם לא יספיק להתייעץ בזמן, או שהחיסונים שיקבל לא יגיעו לאפקטיביות מלאה טרם נסיעתו.
7.2.5 לאור כל האמור לעיל המטייל נדרש לברר, עוד בטרם הרשמתו לטיול, עם גורמים רפואיים מוסמכים לגבי סיכוני התחלואה, החיסונים הנדרשים והסייגים שיכולים לחול עליו מחמת גילו או מצבו הרפואי.
7.3 התמודדות עם גובהבחלק מהטיולים אנחנו שוהים בגבהים שמעל ל-3,000 מטר מעל פני הים. במקרה כזה נמסרת הודעה בדבר השהיה בגובה, במסגרת ההערות הנלוות לתכנית הטיול. בגבהים אלו עלולים להופיע סימפטומים של מחלת גבהים. אנחנו נשתדל ליצור תנאים נוחים להתאקלמות לגובה. תנאים אלו אמורים להתאים לאנשים בעלי בריאות תקינה. מטיילים, בכל גיל, שמתעורר בלבם ספק לגבי תגובתם הפיזיולוגית לגובה, מתבקשים להתייעץ ברופא לפני יציאתם לטיול.
 
8. ביטוח בריאות
8.1 על כל נוסע להצטייד בביטוח בריאות ומטען. הביטוח הוא חובה! אנו ממליצים לכל מטייל לרכוש ביטוח נסיעות מלא המתאים לנזקי גוף ורכוש בחו"ל בלא זכות שיבוב כלפי החברה או מי מטעמה.
8.2 במקרה חירום שבו יש צורך באשפוז או בהפסקת הטיול, המטייל יפעיל את הביטוח הרפואי האישי שלו. החברה מצידה תעשה כל שביכולתה כדי לסייע למטייל, עם זאת החברה לא תישא באחריות להוצאות כלשהן שנובעות מן הצורך באשפוז או בהפסקת הטיול עקב סיבות הקשורות למצבו הבריאותי של המטייל.
 
9. טיסות
9.1 נתיבי טיסה
טיסות של חברות ישראליות טסות תמיד בנתיבים ביטחוניים. עם זאת, חברות זרות טסות לעיתים בנתיבים שאינם מוגדרים כביטחוניים. החברה שומרת לעצמה זכות לבחור חברת תעופה וטיסות עפ"י שיקול דעתה ובהתאם לתכניות הטיולים, גם אם נתיבי הטיסה אינם מוגדרים כביטחוניים. מטיילים שסוגיית הנתיב חשובה להם מתבקשים לבדוק אתנו את נתיבי הטיסה עוד בטרם הרשמתם לטיול.
9.2 שינויים בלוחות זמנים
הודעה על שינוי בלוח הטיסות אינה תלויה בנו ועשויה להיות בהתראה קצרה. עם זאת החברה תיידע את המטיילים, בשינוי מועדי הטיסות, מיד עם קבלת המידע מחברות התעופה.
9.3 מיסי נמל והיטלי ביטחון
מיסי הנמל, היטלי הביטחון ו/או כל מס או היטל אחרים החלים על המטייל עשויים להשתנות מעת לעת, לעתים גם במהלך הטיול. היה ומיסי הנמל השתנו, יעודכן מחיר הטיול בהתאם לתוספת או להפחתה.
9.4 כרטוס קבוצתי
בטיולים קבוצתיים הטיסות מבוססות על הזמנה קבוצתית ולפיכך היא גם כרוכה בתנאים הנבדלים מהזמנה של כרטיסים באופן אינדיבידואלי. התנאים לכרטוס הקבוצתי נקבעת על ידי חברת התעופה והם משתנים מחברה אחת לזולתה. אבל בכל מקרה, בכל כרטוס קבוצתי ובכל חברה, הם כוללים את התנאים הבאים:
9.4.1 קביעת מספר מינימלי של נוסעים הנדרש על מנת להגדיר את הנוסעים כקבוצה. במספר קטן מהמינימום לא מתאפשר כרטוס קבוצתי. החברה שומרת לעצמה זכות לבוא בדברים עם המטיילים, ולבחון אפשרות לשינוי הטיסות / הכרטוס / חברות התעופה במקרה שמספר המטיילים הטסים בטיסות הקבוצתיות קטן מהמספר המינימלי שדורשות חברות התעופה.
9.4.2 הגבלת מכסת הנוסעים שרשאים לבקש פיצול טיסות (Divide). מטיילים שיבקשו לבצע פיצול טיסות מהכרטוס הקבוצתי יוכלו לעשות כן, בהתאם לחוקי הפיצול של חברות התעופה, ובלבד שמספר הנוסעים שביקש לעשות כן אינו עולה על המכסה המותרת שקבעה חברת התעופה.
9.4.3 קביעת מקומות הושבה במטוס בכרטוס קבוצתי. מרבית חברות התעופה אינן מאפשרות לנוסעים הטסים בכרטוס קבוצתי לבחור מקום ישיבה מראש. במקרים כאלו מטיילים יוכלו לבחור מקום ישיבה רק בסמוך לטיסה, בעת פתיחת שירות "בידוק טרום טיסה" אינטרנטי או בצ'ק אין בשדה התעופה.
9.5 טיסות חריגות
מטייל רשאי לפצל את טיסותיו מהקבוצה (Divide) ו/או לטוס בנפרד משאר הקבוצה (Non Flight) על פי בחירתו ובלבד שהשינוי יעשה על פי הכללים הבאים:
9.5.1 היה והטיסות עליהן מטייל ויתר הן חלק מכרטיס משולב (הכולל מספר טיסות הנרכשות יחדיו במחיר משותף), יידרש המטייל לכרטס בנפרד את כל הטיסות הכלולות בכרטיס המשולב, גם אם רכישת כל קטע בנפרד כרוכה בעלות גבוהה יותר מאשר אותה טיסה במחיר המשולב.
9.5.2 פיצול הטיסות שלא על פי תנאי חברת התעופה, מחייב רכישת כרטיסים למטייל בנפרד מן הקבוצה. המטייל יחויב בתוספת תשלום מסוג Divide (פיצול טיסות) או Non Flight (ללא טיסות) בהתאמה.
 
10. בתי מלון
10.1 דירוג מלונות
דירוג בתי המלון אינו אוניברסלי והוא נקבע בצורה שונה בכל מדינה ולעיתים אפילו לא נקבע כלל - לא על פי תקינה לאומית ולא על פי תקינה בינלאומית כלשהי. מלונות בדירוג זהה יכולים להיות באיכויות שונות, ובכלל זה גודל החדרים ורמת השירותים הניתנת בכל מלון ומלון. לאור זאת מוסכם שבכל מחלוקת שתתעורר בעניין זה, רמתו של מלון תקבע אך ורק על סמך הדירוג העצמי שלו, כפי שהוא מופיע באתר הבית של המלון (במידה ויש אתר כזה) ולא על פי הדירוג באתרי מכירות או אתרי המלצות.
10.2 כניסה לחדרי המלון ופינוים
שעת הכניסה לחדרים בבתי המלון ושעת פינוים נקבעת בלעדית על ידי המלונות. אין ביכולתנו להתחייב לספק חדרים מוקדם משעת הכניסה ו/או לפנותם מאוחר יותר מהשעה הנהוגה במלון שבו אנו שוהים.
10.3 חלק מהשירותים המוצעים על ידי בתי המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. החברה לא תהא אחראית לתלונות אם אחד מן השירותים לא היה פעיל, אלא אם מסרה למטייל מידע מטעה בעניין זה או שנמנעה מעריכת בירור אף שהתבקשה לעשות כך על ידי המטייל.
10.4 החברה אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו, ובלבד שמסרה למטייל בעת ביצוע ההרשמה כל מידע שידעה אודות מטרד כאמור.
10.5 בקשות מיוחדות
במקרה של בקשה מיוחדת של המטייל, תדאג החברה להעביר את הבקשה לספק השירות או למלון, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי המטייל למילויה, אלא אם אושר למטייל בכתב כי בקשתו תקוים.
10.6 תפוסת יתר
במקרה של תפוסת יתר, ספקי השירותים עלולים להעביר את המטיילים למלון חילופי ברמה דומה או גבוהה יותר (לגבי דירוג המלונות ראה סעיף 10.1 לעיל). אין בהוראה זו כדי לגרוע מזכותו של המטייל לתבוע פיצוי או כל סעד, בגין נזקים שייגרמו לו בעקבות העברה כאמור.
 
11. חדר ליחיד
11.1 מטייל המבקש ללון בחדר ליחיד יידרש לשלם "תוספת לחדר יחיד" כמפורט בתנאי הטיול.
11.2 מידותיו של חדר ליחיד משתנות לפי מדיניותו של כל מלון. בחלק מהמלונות החדר אכן נועד למגורי אדם אחד, ולפיכך מידותיו קטנות והמיטה המוצעת בו היא ליחיד. במלונות אחרים הנוהג הוא לתת חדר זוגי לשימוש כיחיד. ההחלטה אם לתת למטייל חדר ליחיד או חדר זוגי לשימוש יחיד, היא של המלונות לבדם.
11.3 חדר ליחיד ניתן בבתי מלון בלבד. במקומות לינה אחרים (רכבות, ספינות, אהלים, בתי הארחה וכד') לא ניתן להבטיח חדר/תא ליחיד. במקרים כאלו המטיילים ישודכו לתאים/חדרים משותפים על פני תנאי המקום. מובהר בזאת שלא יינתן החזר למטייל בשל לינה שאינה בבתי מלון, היות והתוספת ליחיד מחושבת מלכתחילה רק על הימים שבהם ניתנים שירותים ליחיד.
 
12. שיוך מטיילים לחדר משותף
12.1 מטייל שנרשם כבודד ואינו מעוניין ללון בחדר ליחיד יתאם זאת עמנו. אנו, מצדנו, נעשה כל מאמץ לשבצו בחדר זוגי עם בן/בת זוג בהתאם למין הנרשם. אין אנו מתחייבים להתאמה בין הזוג למעט בנושא מין בן/בת הזוג לחדר.
12.2 החברה אינה מתחייבת למצוא למטיילים יחידים בן/בת זוג לחדר ובמקרה שכזה יידרש המטייל לשלם תוספת לחדר ליחיד.
12.3 מטייל ששובץ לחדר עם בן/בת זוג ואשר ירצה במהלך הטיול לעבור לחדר ליחיד, מתחייב בזאת לשלם לחברה את ההפרש על מעברו לחדר ליחיד ואת ההפרש על מעבר בן/ בת זוגו הקודם/ת לחדר ליחיד.
 
13. ארוחות בטיסות ובטיול
13.1 ארוחות בטיסות
13.1.1 על המטיילים להביא בחשבון שבחלק מחברות התעופה לא נהוג להגיש אוכל ומשקה במהלך הטיסה, בין אם משום הטיסה קצרה מדי או בין אם בשל מדיניות חברת התעופה.
13.1.2 בטיסות שבהן מוגש מזון במהלך הטיסה רשאים המטיילים לבחור סוג ארוחה מתוך המגוון המוצע ע"י חברות התעופה ובלבד שהבחירה תימסר לחברת התעופה לא פחות מ-10 ימים לפני מועד הטיסה.
על המטיילים להביא בחשבון שחלק מחברות התעופה הפסיקו להגיש מזון ושתיה בטיסות (ניתן לרכוש בתשלום נוסף בטיסה עצמה).
13.2 ארוחות בטיול
13.2.1 תכנית הטיול מפרטת את מנין הארוחות הכלולות במחיר הטיול. הארוחות עשויות להינתן במלון שבו המטיילים שוהים, או במסעדות מקומיות מחוץ למלון – הכול לפי תנאי המקום והחלטת החברה.
13.2.2 מטיילים רשאים לבחור בארוחות בין אוכל רגיל לבין אוכל צמחוני. מטייל שמעוניין באוכל צמחוני מתבקש להודיע על בחירתו בעת ההרשמה ולא יאוחר מ-10 ימים טרם היציאה לטיול.
13.3 מטיילים עם צורכי תזונה מיוחדים
13.3.1 מטייל בעל צרכי תזונה מיוחדים (כגון מזון ללא גלוטן, דל סוכר, מזון מיוחד לבעלי אלרגיות וכדומה) חייב ליידע את החברה לגבי צרכיו המיוחדים כבר בעת ההרשמה לטיול. החברה תעביר את בקשתו לספקי השירותים בארץ ובחו"ל. עם זאת, לצערנו, החברה אינה יכולה להתחייב שהמטייל אכן יקבל מזון המותאם לצרכיו המיוחדים. מודגש בזאת, שהמטייל חייב להתארגן לטיול מבלי להיות תלוי ביכולתנו להשיג פתרון הולם לצרכיו. עליו להצטייד במזון מתאים ולשאת אותו במזוודתו, כך שיהיה בידיו מענה מספק, ללא תלות ביכולת של ספקי השירותים השונים לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים.
13.3.2 בנוסף, לצערנו, בשל סבך האילוצים של ניהול היומיום בטיול, לא נוכל לתאם את העצירות וזמני הארוחות בטיול על פי ההנחיות שנקבעו למטייל זה או אחר על ידי רופאיו. מטייל בעלי צרכים מיוחדים צריך להיות ערוך עם מזון מתאים בתיקו, כך שיוכל לתזמן את שעת האכילה לפי ההנחיות שקיבלו מרופאיו, ללא תלות בניהול הזמנים והעצירות במהלך ימי הטיול.
13.4 ארוחות כשרות
ארוחות כשרות יוגשו רק בטיולים שמיועדים מלכתחילה לשומרי מסורת ושבתנאי הטיול מצוין במפורש שהארוחות מותאמות לשומרי כשרות.
 
14. ערכות שמע
14.1 בטיולים קבוצתיים המודרכים על ידי מדריכים ישראליים החברה משתמשת בערכות שמע לטובת שיפור איכות ההדרכה. הערכה נמסרת למטייל בהשאלה למהלך ימי הטיול וכל עוד היא ברשותו, חלה עליו האחריות לשמור עליה והוא אמור להשיבה תקינה, למעט בלאי סביר, בתום הטיול לידי המדריך/ה או מיד עם שובו ארצה לידי החברה.
14.2 בכל מקרה של אובדן או השחתה של ערכה, המטייל יידרש לשלם לחברה סך של 400 ש"ח תמורתה.
14.3 מטייל שאינו מעוניין לשאת באחריות על הערכה, מתבקש לוותר על השימוש בה ולהשיבה, כשהיא שלמה ותקינה, לידי המדריך. עם השבת המכשיר מוסרת אחריותו.
 
15. מחיר הטיול
15.1 מחיר הטיול מוצג בסעיף "תנאים ומחירים" הנלווה לתכנית הטיול והוא מוצג כצירוף של מרכיבי מחיר שונים - בכללם הטיסות הבינלאומיות, מיסי נמל והיטלי דלק, שירותי קרקע וטיסות הניתנים בחו"ל, אשרות כניסה ועוד – כל אחד מאלו מוצג כרכיב נפרד מהאחרים.
15.2 סעיף "תנאים ומחירים" מציג את כל המרכיבים הכלולים במחיר ואת הללו שאינם כלולים בו. 
15.3 כל מטייל רשאי להחליט אם ברצונו לרכוש את הטיסות הבינלאומיות באמצעות משרדנו או בכוחות עצמו, בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 9 – טיסות – לעיל.
15.4 באותו אופן רשאי המטייל להחליט אם ברצונו להנפיק לעצמו את אשרות הכניסה (ובלבד שהתהליך מאפשר זאת) בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 6 – אשרות כניסה – לעיל.
15.5 מובהר בזאת כי לא יינתן כל זיכוי/החזר למטייל שלא עשה שימוש באחד ו/או יותר מהשירותים המוצעים במסגרת תכנית הטיול לרבות טיסות, סיורים, ארוחות, העברות, בתי מלון, מופעים ו/או כל פעילות אחרת הממומנת על ידי החברה במהלך הטיול.
15.6 שינוי במועד היציאה מהארץ ובחזרה ארצה, בשל שינויים בשעות הטיסה ביציאה או בחזרה, אינם מחייבים בהכרח שינוי במחיר הטיול. במקרה כזה יחושב ייקור הטיול או הוזלתו לא על פי משך הזמן שנוסף או התקצר, אלא על פי עלויות השירותים שנוספו או נגרעו בשל השינוי בזמנים. במקרה של הוספת שירותים יתייקר הטיול בהתאם ובמקרה של ויתור על שירותים כלשהם יוזל הטיול בהתאם, ובלבד שהחברה קיבלה החזר עבור השירותים שבוטלו.
15.7 מובהר בזאת שבכל מקרה שבו נמסר מחיר מדורג שנקבע על פי גודל קבוצה משתנה, המחיר הסופי ייקבע לפי מספר המטיילים שמשתתף בטיול בפועל. על מנת להסיר ספק, מטיילים שביטלו את יציאתם לטיול לא ייספרו במניין המטיילים, גם אם הביטול התבצע בסמוך למועד היציאה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש/להשיב למטיילים את ההפרש במחיר הטיול שנגרם בשל גודלה של הקבוצה, גם לאחר שכל המטיילים השלימו את תשלומיהם, ואפילו בדיעבד אחרי החזרה מן הטיול.
 
16. תנאי תשלום
16.1 סוגי מטבעות ושערי מט"ח
16.1.1 ניתן לשלם לכל הטיולים בשקלים או בדולרים אמריקאיים.
16.1.2 בטיול שפורסם במטבע אחר, שאיננו שקלים או דולרים אמריקאיים, יוכל המטייל לבחור בין תשלום בסוג המטבע שבו נקוב מחיר הטיול, לבין תשלום בשקלים, או בדולרים אמריקאיים, לבחירתו.
16.1.3 כל המרות המטבע יחושבו על פי שער מט"ח העברות והמחאות (מכירה) כפי שפורסם באתר האינטרנט של בנק "אוצר החייל" ביום העסקים האחרון שקדם למועד התשלום.
 
16.2 תשלום בכרטיס אשראי
16.2.1 לא ניתן לשלם באמצעות כרטיסי אשראי של אמריקן אקספרס או דיינרס.
16.2.2 תשלום בכרטיס אשראי שהונפק על ידי בנק ישראלי יחויב בעמלת מימון בסך 1.3% מגובה העסקה שנעשתה בכרטיס האשראי.
16.2.3 תשלום בכרטיס אשראי שהונפק על ידי בנק בחו"ל יחויב בעמלת מימון בסך 3% מגובה העסקה שנעשתה בכרטיס האשראי.
16.2.4 בכל מקרה שנדרש החזר כספי, יוחזרו ללקוח כל הכספים שהוא זכאי להם, למעט עמלת מימון האשראי.
 

16.3 תשלום במזומן

16.3.1 התשלום במזומן יעשה בכפוף להוראות החוק לצמצום השימוש במזומן המתיר תשלום במזומן רק לעסקאות שהיקפן פחות מ-11,000 ₪ במקרה של אזרח ישראלי ופחות מ-55,000 ₪ במקרה של תייר. בכל עסקה של מכירה שהיקפה עולה על הסכומים הללו, החוק מתיר לשלם במזומן עד לתקרה של 10% מערך העסקה.
16.3.2 החוק לצמצום השימוש במזומן אוסר על פיצול עסקאות בין מספר רוכשים ועל פיצול עסקאות למרכיבים חלקיים.

16.4 תשלום בשיקים: 
התשלום בשיקים יעשה בשיקים אישיים של אחד (או יותר) מרוכשי העסקה. השיקים ירשמו לפקודת "אדמה מסעות וטיולים" ויוסבו למוטב בלבד.

16.5 תנאי תשלום
להלן תנאי התשלום הרגילים שנקבעו לטיולי אדמה:
תשלום
סכום
אמצעי תשלום
מועד התשלום
הערות
מקדמה
ראשונה
500 ש"ח
מזומן, העברה בנקאית, שיקים, כרטיסי אשראי שהונפקו בארץ או בחו"ל להוציא אמריקן אקספרס ודיינרס
במועד ההרשמה
* תשלום בכרטיסי אשראי יחויב בעמלת מימון כמפורט בסעיף 16.2 (תשלום בכרטיס אשראי) לעיל.
* בהרשמה פחות מ-100 ימים ממועד היציאה שתי המקדמות ייגבו יחדיו.
מקדמה
שנייה
1,500 ש"ח
לא יאוחר מ-100 ימים לפני יציאה
גמר תשלומים
יתרת התשלום
כרטיסי אשראי שהונפקו בארץ להוציא אמריקן אקספרס ודיינרס
עד 45 ימים לפני היציאה
* עד 3 תשלומים ללא ריבית וללא הצמדה.
* התשלום יחויב בעמלת מימון בסך 1.3%.
עד 35 ימים לפני היציאה
* עד 2 תשלומים ללא ריבית וללא הצמדה.
* התשלום יחויב בעמלת מימון בסך 1.3%.
כרטיסי אשראי שהונפקו בחו"ל
עד 35 ימים לפני היציאה
* הגבייה תיעשה בתשלום אחד.
* תיגבה עמלה נוספת בסך 3% על התשלום.
שיקים
עד 35 ימים לפני היציאה
מועד פירעון השיק יהיה ליום התשלום. לא ניתן לשלם בשיקים דחויים.
מזומן
עד 35 ימים לפני היציאה

* תשלום במזומן כפוף לחוק לצמצום תשלום במזומן.

* בתשלום בדולרים מזומנים: שטרות של 100 דולר חייבים להיות עם פס כחול.

* בתשלום באירו מזומן: לא ניתן לשלם בשטרות של 500 אירו.
העברות בנקאיות
עד 35 ימים לפני היציאה
* פרטי הבנק יימסרו בעת הצורך למבצע ההעברה.
*יש להעביר לחברה העתק העברה.

 

16.6 דמי קדימה מיוחדים
16.6.1 בחלק מהטיולים נדרשים דמי קדימה נוספים על דמי הקדימה הרגילים. הללו נועדו להבטיח טיסות או שירותי קרקע מוגדרים, על פי תנאי נותן השירות ועל פי התנאים המתפרסמים כחלק מתכנית הטיול.
16.6.2 המטייל ישלם את דמי הקדימה הנוספים על פי לוחות הזמנים שנקבעו לטיול שבו הוא משתתף, בין אם תנאים אלו נמסרו לו מלכתחילה ובין אם הם נקבעו אחרי הרשמתו ואגב ההכנות לקראת יציאת הטיול.
 
17. ביטול טיול ביוזמת החברה
17.1 ההחברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל טיול עד 30 ימים לפני מועד יציאתו, בשל הרשמה מועטת לטיול או  מכל סיבה אחרת שתובא לידיעת המטיילים. במקרה כזה יוחזר למטייל מלוא הכסף ששילם (כולל עמלות מימון האשראי אם היו כאלו, אבל לא את עלות האשרות אם הונפקו לטובת המטייל). עם זאת החברה לא תהיה חייבת לשלם למטיילים סכום נוסף כלשהו.
17.2 בנסיבות מיוחדות ומצבי חירום החברה רשאית להודיע על ביטול טיול, מלא או חלקי, אף בהתראה קצרה ביותר. זאת במקרה שעפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כי לא ניתן לבצע את הטיול, ו/ או שנוצרה מניעה או סכנה בביצועו, בנסיבות שאינן תלויות בנו, לרבות בשל שביתות, התרעות, הנחיות של רשויות מוסמכות, מגפות, פגעי טבע, מצבי מלחמה וחירום וכיו"ב. בכל מקרה כאמור, אנו לא נהיה אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף או לאי נעימות עקב הביטול המלא או החלקי. במקרה של ביטול כאמור, יוחזרו למטייל הכספים ששולמו לחברה בפועל, בקיזוז כל הוצאה אשר הוציאה החברה (לרבות התחייבות בלתי חוזרת) ושלא קיבלה בעבורה החזר מספקי השירותים בחו"ל ובארץ.
 
18. ביטול נסיעה ביוזמת המטייל
18.1 מטייל שנאלץ לבטל את נסיעתו יודיע על הביטול בפקסימיליה או דוא"ל או שיחת טלפון עם אחד מאנשי משרדנו (לא ניתן להודיע על ביטול נסיעה ב-SMS או בווטסאפ או בהודעה טלפונית מוקלטת). מועד הביטול יוגדר לפי מועד קבלת ההודעה במשרדנו.
18.2 במקרה של ביטול נסיעה היזום על ידי המטייל יחולו עליו דמי ביטול כמפורט בטבלה שלהלן:
תנאי הביטול
החל מ-
ועד
דמי ביטול לאדם בסך
תנאי ביטול רגילים (1) (שאינם כפופים לכללי עסקת מכר מרחוק)(2)
ממועד ההרשמה

45 ימי עבודה לפני היציאה (3)

300 ש"ח
ובנוסף עלות אשרות
כניסה אם נמסרו
להנפקה (5)
ועמלת מימון
עסקות אשראי (6) אם היו כאלו
44 ימי עבודה לפני היציאה (3)
30 ימי עבודה  לפני היציאה (3)
20% ממחיר הטיול
29 ימי עבודה לפני היציאה (3)
22 ימי עבודה לפני היציאה (3)
50% ממחיר הטיול
21 ימי עבודה לפני היציאה (3)
14 ימי עבודה לפני היציאה (3)
80% ממחיר הטיול
החל מ-13 ימי עבודה לפני היציאה (3)
 
100% ממחיר הטיול
ביטול על פי כללי עסקת מכר מרחוק (2)

מטייל שתנאי ביטולו עומדים בקריטריונים שנקבעו לביטול עסקה על פי "חוק הגנת הצרכן – עסקת מכר מרחוק" רשאי לבטל את העסקה במשך 14 ימים, מיום קבלת המוצר, או ממועד קבלת פרטי העסקה ובלבד שהודעת הביטול נמסרה בטווח ימים שאיננו קצר מ-7 ימי עבודה ממועד יציאת הטיול. במקרה כזה ישלם המטייל דמי ביטול בסך שאינו עולה על 5% ממחיר הטיול או 100 ₪, הנמוך מביניהם.

זכות זו לביטול "עסקת מכר מרחוק" הורחבה להגנה על אוכלוסיות מוחלשות ובכללם אזרחים ותיקים שגילם מעל 65, לעולים חדשים שחיים בארץ פחות מ-5 שנים ולאנשים בעלי מוגבלויות. מטיילים המשתייכים לאוכלוסיות המוחלשות רשאים לבטל את העסקה במשך 4 חודשים מיום קבלת המוצר או ממועד קבלת פרטי העסקה ובלבד שהודעת הביטול נמסרה בטווח ימים שאיננו קצר מ-7 ימי עבודה ממועד יציאת הטיול. במקרה כזה ישלם המטייל דמי ביטול בסך שאינו עולה על 5% ממחיר הטיול או 100 ₪, הנמוך מביניהם.

מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיף 14 ג' בחוק הגנת הצרכן.
הערות חשובות:

1. בחלק מהטיולים נדרשים דמי ביטול מיוחדים נוספים על דמי הביטול הרגילים המפורטים כאן. דמי הביטול המיוחדים, אם יש כאלו, מפורטים בתכנית הטיול. במקרה כזה תנאי הביטול המפורטים שם, גוברים על אלו שמופיעים כאן.
2. התנאים המפורטים בסעיף "דמי ביטול בעסקאות מכר מרחוק" גוברים על כל תנאי הביטול האחרים המפורטים במסמך זה.
3. ימי עבודה: חישוב מניין ימי עבודה יעשה על פי הגדרתו בסעיף 19.2 להלן.
4. מניין הימים לספירה כולל את יום מסירת ההודעה (אם ההודעה נמסרה בשעות העבודה) אבל אינו כולל את יום היציאה של הטיול.
5. אשרות כניסה יוגדרו כטובין פסידים ולפיכך החל ממועד מסירת המסמכים לטובת הנפקת האשרות יחויב המטייל במלוא מחיר האשרות שנמסרו להנפקה עבורו.
6. 
בשל העובדה שחברות האשראי אינן נוהגות להחזיר את עמלת המימון, למעט מקרים נדירים, מטייל ששילם באמצעות כרטיס אשראי יקבל את מלא הכספים שהוא זכאי להם, למעט עמלת מימון האשראי כמפורט בסעיפים 16.2.2 ו-16.2.3 לעיל. עם זאת, במקרה שהחברה היא זו שביטלה את הטיול מיוזמתה, יוחזרו למטייל מלוא הכספים שהוא זכאי להם, כולל עמלות המימון.

 
18.3 דמי ביטול מיוחדים: בחלק מהטיולים נדרשים דמי ביטול מיוחדים נוספים על דמי הביטול הרגילים המפורטים כאן. דמי הביטול המיוחדים, אם יש כאלו, מפורטים בתכנית הטיול. במקרה כזה תנאי הביטול המפורטים שם, גוברים על אלו שמופיעים כאן.
 

19. חישובי ימים בהסכם זה

19.1 כל חישובי המועדים בהסכם זה נגזרים משני תאריכים שונים כמפורט כלהלן:
מועד ההרשמה: המועד שבו שילם המטייל דמי קדימה לטיול או המועד שבו נמסרו למטייל מסמכים הגילוי, המאוחר מבניהם. מועד ההרשמה עצמו ייכלל במניין הימים בחישובים הנעשים לפי הסכם זה.
מועד היציאה: מועד התחלת הטיול כמפורט בתכנית הטיול. מועד היציאה עצמו לא ייכלל בחישובים הנעשים על פי הסכם זה.

19.2 חישוב ימי עבודה לתשלומים וביטולים
בחישוב מניין ימי עבודה המוזכרים במסמך זה יחושבו כימי חול ימים שאינם ימי מנוחה (לא כולל שבת או חג). ימי שישי וערבי חג יחושבו עד השעה 12:00 בצהריים.

19.3 חישוב מספר ימי הטיול
19.3.1 מניין ימי הטיול כולל את יום עזיבת הארץ ואת יום החזרה אליה, גם אם בימים אלו לא נכללת תכנית סיורים.
19.3.2 אם יחול שינוי בלוח זמני הטיסות בעזיבת הארץ ו/או בחזרה אליה, לא ייחשב הדבר קיצור של הטיול, גם אם השתנו מועדי היציאה והחזרה הקלנדריים שנקבעו מלכתחילה.
 
20. זיכויים והחזרים
20.1 החזרים כספיים למטייל יבוצעו בתוך 30 יום ממועד הביטול (למעט ביטולים הכפופים לתנאי עסקת מכר מרחוק שבהם ההחזר יבוצע בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה).
20.2 ההחזר יבוצע באותה שיטה ובאותו מטבע שבו שילם המטייל. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנכות מדמי ההחזר את סך העמלה שנגבתה על ידי חברות האשראי, במידה וחברת האשראי מסרבת לוותר על העמלה שגבתה בעת ביצוע העסקאות.
 
21. חילוקי דעות
21.1 במקרה של מחלוקת, סמכות השיפוט המקומית תהיה לבתי המשפט של העיר תל אביב בלבד.
21.2 החברה רשאית, על פי בחירתה בלבד, ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לדרוש מהמטייל, שחילוקי הדעות בינו לבין החברה יתבררו בפני בורר או בוררים המוסכמים על שני הצדדים.
 
22. ט.ל.ח