בחירת מדיניות ביטול בעת ההרשמה לטיול

תיקון לחוק הגנת הצרכן מתיר ל"אדמה מסעות וטיולים"להציע למטיילים לרכוש את שירותי התיירות הניתנים במלואם מחוץ לישראל באחת משתי החלופות הבאות:

חלופה ראשונה – ביטול נסיעה על פי מדיניות הביטול של נותני השירותים בחו"ל
חלופה זו היא הזולה מבין השתיים, אך היא כרוכה בדמי ביטול מחמירים. בעת בחירה בחלופה זו גוברת מדיניות הביטול המוצגת להלן על זכות הביטול המוקנית מהוראות הגנת הצרכן.
במקרה של בחירת ביטול הנסיעה על פי התנאים האלה יחולו על המטייל דמי ביטול מצטברים כמפורט להלן:

א. דמי רישום וטיפול בסך 75 דולר.
ב. אשרות כניסה: מרגע מסירת המסמכים להנפקת אשרות כניסה יחויב המטייל במלוא מחיר האשרות.
ג. טיסות בינלאומיות: דמי ביטול על פי תנאי הביטול של חברות התעופה.
ד. דמי ביטול על
שירותי התיירות הניתנים בחו"ל כמפורט בטבלה להלן:

החל מ ועד  דמי ביטול לאדם
 44 ימי עבודה לפני היציאה  30 ימי עבודה לפני היציאה  20% ממחיר שירותי התיירות הניתנים בחו"ל
 29 ימי עבודה לפני היציאה  22 ימי עבודה לפני היציאה  50% ממחיר שירותי התיירות הניתנים בחו"ל
 21 ימי עבודה לפני היציאה  14 ימי עבודה לפני היציאה  80% ממחיר שירותי התיירות הניתנים בחו"ל
 13 ימי עבודה לפני היציאה     100% ממחיר שירותי התיירות הניתנים בחו"ל

דגשים לחלופה זו:
בחלק מהטיולים נדרשים דמי ביטול מיוחדים הנבדלים מדמי הביטול הרגילים המפורטים כאן. דמי הביטול המיוחדים, אם יש כאלו, מפורטים בתכנית הטיול. במקרה כזה תנאי הביטול שהוגדרו בתכנית הטיול, גוברים על אלו שמופיעים כאן.

חלופה שניה - ביטול נסיעה על פי זכות הביטול הקבועה בחוק הגנת הצרכן
בחירה בחלופה זו כרוכה בתוספת של 20% על מחיר שירותי התיירות הניתנים בחו"ל אך היא מאפשרת זכות ביטול בהתאם לכללים שנקבעו בחוק הגנת הצרכן.
במקרה של ביטול הנסיעה על פי הכללים הללו יחולו על המטייל דמי ביטול כלהלן:

א. בעסקת מכר מרחוק רשאי המטייל לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשית העסקה, או קבלת המסמך המכיל את פרטי הגילוי, לפי המועד המאוחר, ובלבד שהודעת הביטול נמסרה לא יאוחר מ-7 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו השרות אמור להינתן.
ב. בעסקת מכר מרחוק מטייל שהוא אזרח ותיק (מעל גיל 65) או בעל מוגבלות או עולה חדש (עד 5 שנים) רשאי לבטל את העסקה בתוך 4 חודשים מיום עשית העסקה, או קבלת המסמך המכיל את פרטי הגילוי, לפי המועד המאוחר, ובלבד שהודעת הביטול נמסרה לא יאוחר מ-7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד שבו השירות אמור להינתן.
ג. בכל המצבים האחרים, כאלו שאינם עונים על הקריטריונים וההקלות שנקבעו בחוק לעסקת מכר מרחוק, התנאים לביטול עסקה הם הללו שהוגדרו על ידי בית העסק: דהיינו, ביטול על פי תנאי הביטול של נותני השירותים בחו"ל כפי שהוצג בחלופה הראשונה לעיל.
ד. מובהר בזאת כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול לעסקת תיירות כמפורט בסעיף 14ג' בחוק הגנת הצרכן.

הערות לבחירה בין שתי החלופות
א. ההחלטה בין שתי החלופות תיעשה בעת בהרשמה לטיול. אנחנו מאפשרים לכל מטייל לשנות את דעתו ולעבור מחלופה אחת לשנייה בתוך 7 ימים ממועד ביצוע העסקה. בתום פרק הזמן של 7 הימים לא ניתן יהיה לשנות את הבחירה.
ב. מטייל שבחר בחלופה השניה - של ביטול נסיעה על פי חוג הגנת הצרכן - ישלם את התוספת בסך 20% על
שירותי התיירות הניתנים בחו"ל במסגרת דמי הקדימה הנגבים בעת ביצוע העסקה.
ג.
חישוב ימי עבודה: בחישוב מניין ימי עבודה המוזכרים במסמך זה יחושבו כימי חול ימים שאינם ימי מנוחה (לא כולל שבת או חג). ימי שישי וערבי חג יחושבו עד השעה 12:00 בצהריים.
ד. מנין הימים לספירה: כולל את יום מסירת ההודעה (במידה וההודעה נמסרה בשעות העבודה) אבל אינו כולל את יום היציאה של הטיול.