מחיר הטיול ומדיניות הביטול לבחירת המטייל בעת ההרשמה לטיול

1. כללי

חוק הגנת הצרכן מתיר לעסקים המוכרים שירותי תיירות שניתנים במלואם מחוץ לישראל להציע לצרכן לבחור בין ביטול עסקה על פי חוק הגנת הצרכן לבין ביטול העסקה לפי מדיניות נותני השירותים בחו"ל.
באור זה תנאי הביטול התקפים לגבי נרשם כלשהו מותנים בחלופת המחיר ותנאי הביטול שבחר בעת ההרשמה, כלהלן:

חלופה א' – החלופה הזולה מבין השתיים – מחיר טיול ותנאי ביטול על פי מדיניות הביטול של נותני השירותים בחו"ל.
חלופה ב' – מחיר הטיול בתוספת של 18% - מחיר טיול ותנאי ביטול עסקת תיירות קבועים בסעיף 14 (ג) לחוק הגנת הצרכן.
ההחלטה בין שתי החלופות תיעשה בעת בהרשמה לטיול. בעת בחירת חלופה ב' תגבה התוספת של ה-18% במסגרת דמי הקדימה המשולמים בעת ביצוע העסקה.

2. חלופה א' - הזולה מבין השתיים - מחיר טיול על פי מדיניות הביטול של נותני השירותים בחו"ל
   
במקרה של ביטול הטיול ביוזמת הנוסע, מכל סיבה שהיא, יחולו עליו דמי ביטול מצטברים לפי הפירוט הבא:
     א. דמי רישום וטיפול בסך 300 ש"ח לאדם. 
     ב. אשרות כניסה: החל ממועד מסירת המסמכים לטובת הנפקת האשרות יחויב המטייל במלוא מחיר האשרות.
     ג. טיסות בינלאומיות:
             
עד 8 ימי עבודה לפני מועד היציאה - על פי תנאי הכרטוס של חברות התעופה.
              החל מ-7 ימי עבודה לפני מועד היציאה - דמי ביטול מלאים על כרטיסי הטיסה. 
     ד. דמי ביטול על השירותים הניתנים בחו"ל (מחיר הטיול בניכוי מחיר הטיסות הבינלאומיות):
             החל מ-44 עד 30 ימי עבודה טרם היציאה לטיול:
15% ממחיר השירותים הניתנים בחו"ל.
             החל מ-29 עד 22 ימי עבודה טרם היציאה לטיול: 35% ממחיר השירותים הניתנים בחו"ל.
             החל מ-21 עד 13 ימי עבודה טרם היציאה לטיול: 50% ממחיר השירותים הניתנים בחו"ל.
             החל מ-12 עד 7 ימי עבודה טרם היציאה לטיול: 80% ממחיר השירותים הניתנים בחו"ל
             החל מ-7 ימי עבודה טרם יציאת הטיול: 100% ממחיר השירותים הניתנים בחו"ל

הערות לחלופה א':
    א. דמי ביטול מיוחדים:
בחלק מהטיולים נדרשים דמי ביטול מיוחדים נוספים על דמי הביטול הרגילים המפורטים כאן. דמי הביטול המיוחדים, אם יש כאלו, מפורטים בתכנית הטיול. במקרה כזה תנאי הביטול המפורטים שם, גוברים על אלו שמופיעים כאן.
    ב. חישוב ימי עבודה: בחישוב מניין ימי עבודה המוזכרים במסמך זה יחושבו כימי חול ימים שאינם ימי מנוחה (לא כולל שבת או חג). ימי שישי וערבי חג יחושבו עד השעה 12:00 בצהריים.
    ג. מנין הימים לספירה: כולל את יום מסירת ההודעה (במידה וההודעה נמסרה בשעות העבודה) אבל אינו כולל את יום היציאה של הטיול.

3. חלופה ב' - מחיר הטיול בתוספת 18% - מחיר טיול בהתאם לתנאי עסקת תיירות הקבועים בסעיף 14 (ג) לחוק הגנת הצרכן
     א.
המטייל רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשית העסקה, או קבלת המסמך המכיל את פרטי הגילוי, לפי המועד המאוחר, ובלבד שהודעת הביטול נמסרה לא יאוחר מ-14 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו השרות אמור להינתן.
     ב. בעסקת רוכלות ומכר מרחוק רשאי המטייל לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשית העסקה, או קבלת המסמך המכיל את פרטי הגילוי, לפי המועד המאוחר, ובלבד שהודעת הביטול נמסרה לא יאוחר מ-7 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו השרות אמור להינתן.
     ג. תיקון 47 לחוק הגנת הצרכן קובע כי מטייל שהוא אזרח ותיק (מעל גיל 65) או בעל מוגבלות או עולה חדש (עד 5 שנים) רשאי לבטל עסקה ברוכלות ומכר מרחוק תוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה
        או קבלת המסמך המכיל את פרטי הגילוי, לפי המועד המאוחר, ובלבד שהודעת הביטול נמסרה לא יאוחר מ-7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד שבו השירות אמור להינתן.

    ד. בכל מצב אחר, למעט התנאים שפורטו לעיל, התנאים לביטול עסקה הם התנאים שנקבעו ונמסרו למטייל לפי חוזה ההתקשרות עם בית העסק (כלומר, על פי המדיניות המפורטת בחלופה א').